Przetargi archiwalne

PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Mochle gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 78/6 ujawniona w KW nr BY1N/00012224/2 , powierzchnia działki 9,6905 ha.

Opis nieruchomości :

Działka pokryta jest drzewostanem leśnym, pomiędzy którym znajdują się nieużytki. Dojazd w miarę dogodny. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami rolnymi i drogą gminną. Rodzaj użytków : LsIV – 7,7005 ha oraz N – 1,9900 ha.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko – zał. Nr 1 i 3 do uchwały Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, teren położenia działki jest w jednostce B1 o charakterze rolniczy – osadniczym.

Profil funkcjonalny: Dominujący – rolnictwo ; uzupełniający – mieszkaniowy, gospodarczy.  

Cena wywoławcza nieruchomości : 380 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 14.05.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 19 000,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 10.05.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 12.05.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 03/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Strzelewo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 62/5 ujawniona w KW nr BY1N/00012323/6,  klasa PsV, powierzchnia działki 7,2925 ha

Opis nieruchomości :

Teren płaski, w części zachodniej działki o niewielkim wzniesieniu. Nieruchomość nieuzbrojona w infrastrukturę, nieogrodzona. Działka usytuowana jest wzdłuż drogi krajowej nr 10 z dala od zabudowań gospodarskich wsi Strzelewo. Nieruchomość położona jest około 5 km od siedziby gminy. Dostępność komunikacyjna dobra z uwagi na położenie przy drodze krajowej, w odległości ok. 3 km od połączenia drogi krajowej nr 10 z budowaną drogą ekspresową nr S5.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sicienko nr XXXI/196/1997 z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 7 z dnia 19 marca 1997 r., poz. 33, wyżej wymieniona działka wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: Ł 19 U – przeznaczonego na cele usług, gdzie obowiązują ustalenia:

– teren przeznacza się na cele usługowe: dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; uciążliwość działalności prowadzonej w wymienionych obiektach nie może wykraczać poza granice terenu; zabudowa do dwóch kondygnacji o wysokości 9,0 m,

– zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług z zakresu służby zdrowia i oświaty

Cena wywoławcza nieruchomości : 766 000,00 PLN netto

Do ceny wywoławczej należy doliczyć 23% VAT

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 38 300,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 03/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 04/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Gabrielin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 453/9 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4,  klasa RIIIb, powierzchnia działki 0,3230 ha.

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością samosiewną, drzewami liściastymi oraz krzewami. Na terenie działki (w centralnej części znajduje się stacja transformatorowa). Od strony zachodniej przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się na obszarze: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości : 23 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 1 150,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 04/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

PRZETARG NR 05/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Gabrielin gmina Nakło nad Notecią,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 453/11 ujawniona w KW nr BY1N/00019900/4,  klasa RIIIb, powierzchnia działki 0,7650 ha.

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty niską roślinnością samosiewną oraz krzewami. Po środku znajduje się nieużytek, teren po wyschniętym stawie. Działka nie jest użytkowana rolniczo. 43% powierzchni stanowi teren oznaczony w ewidencji symbolem N.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nakło nad Notecią zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/559/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 listopada 2016 roku. Działka znajduje się na obszarze: MN/RM/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości : 62 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 20.04.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

 • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 3 100,00 PLN
 • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

 • Wadium należy wnieść  do dnia 14.04.2021r.
 • Termin składania ofert : do dnia 16.04.2021r. do  godz. 11.00
 • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 05/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552. Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.