Ogłoszenia

PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Mochle gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 78/6 ujawniona w KW nr BY1N/00012224/2 , powierzchnia działki 9,6905 ha.

Opis nieruchomości :

Działka pokryta jest drzewostanem leśnym, pomiędzy którym znajdują się nieużytki. Dojazd w miarę dogodny. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami rolnymi i drogą gminną. Rodzaj użytków : LsIV – 7,7005 ha oraz N – 1,9900 ha.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko – zał. Nr 1 i 3 do uchwały Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, teren położenia działki jest w jednostce B1 o charakterze rolniczy – osadniczym.

Profil funkcjonalny: Dominujący – rolnictwo ; uzupełniający – mieszkaniowy, gospodarczy.  

Cena wywoławcza nieruchomości : 380 000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert  : 14.05.2021r. godz.  10.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

  • Wysokość wadium :  5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 19 000,00 PLN
  • Wadium wnoszone jest w  : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

  • Wadium należy wnieść  do dnia 10.05.2021r.
  • Termin składania ofert : do dnia 12.05.2021r. do  godz. 11.00
  • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,  w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 07/01/2021/FP

Informacje o nieruchomości udzielane będą telefonicznie – tel. kontaktowe : 517 495 632, 885 852 552.

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.