Hrabina Potulicka

Aniela Potulicka kontynuowała działalność społeczną także po I Wojnie Światowej. Pragnąc, jako osoba bezżenna i bezdzietna, by i po jej śmierci majątek służył społeczeństwu, w 1925 roku podjęła starania o utworzenie fundacji z dóbr potulickich. W tymże roku doszło do spotkania Hrabiny z ks. rektorem Józefem Kruszyńskim – cele życia Hrabiny były całkowicie zbieżne z istotą działalności Uniwersytetu w Lublinie.

Po krótkim namyśle i odwiedzeniu Lublina aktem z 24 II 1928 roku utworzona została Fundacja Potulicka, na której cele Hrabina przeznaczyła całe swoje dobra, liczące wówczas 6038 ha wraz z całym urządzeniem gospodarczym, inwentarzem żywym i martwym. Całość dochodów z tych dóbr została przeznaczona na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.